timba-jaroka-borostyan-gorgos-osszecsukhato-fa-100-x-100-cm-3