timba-jaroka-borostyan-120-120-cmosszehajthato-gorgos-allithato-felulet-2